Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

 

Celý název projektu

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) – zdroj profesionálních služeb pro neziskové organizace servisního typu, zejména v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování.

 

Anotace projektu

AVPO ČR je profesionální všeoborovou střechou pro neziskové organizace servisního typu. Její
členové nejčastěji působí v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování. Cílem projektu je
prohloubit partnerství se státní správou, rozšířit členskou základnu AVPO ČR a poskytovat členům
kvalitní servis, podporující jejich profesionalitu a stabilitu. AVPO ČR se též stane významným
propagátorem transparentnosti a podpoří tak motivaci soukromých dárců podporovat NNO v sociální
oblasti.

 

Harmonogram realizace projektu

Datum zahájení: 1. 8. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2018

 

Semináře a kulaté stoly

 

21. 11. 2016
Elektronická evidence tržeb (EET)
Diskuzní workshop, jehož vedení se ujala účetní a daňová expertka Miroslava Nebuželská, byl zaměřen na podmínky, za kterých se elektronická evidence tržeb (EET) týká i neziskových organizací. Na otázky účastníků odpovídali zástupci Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství.
Místo konání: ČSOB Inspirace, Jungmanovo náměstí 767, Praha 1

 

7. 9. 2016
Kulatý stůl: VÍCEZDROJOVÉ FINANCOVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Náplní kulatého stolu byla diskuze nad aktuálními tématy:

  • dosavadní zkušenosti s přesunem financování soc. služeb na kraje;
  • odměňování pracovníků v sektoru sociálních služeb;
  • vhodná úroveň diverzifikace finančních zdrojů v sociálních službách;
  • závislost na dotacích a možnosti fundraisingu v sociálních službách;
  • členské příspěvky členů spolků poskytujících sociální služby.

Cílem diskuze bude hledání společných stanovisek, která bychom mohli následně prosazovat při jednáních s orgány státní správy a samosprávami. Dále chceme identifikovat současné trendy a nastolit nové otázky týkající se budoucnosti financování sociálních služeb.

 

Večery s Olgou

Neformální setkání se zajímavými hosty v karlínském Café Martin moderuje Olga Medlíková.
Setkání jsou určena zejména pro vedoucí pracovníky a fundraisery členských organizací.

 

2. 11. 2016

Hostem byla ředitelka softwarové firmy U & Sluno a.s. a prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, paní Marta Nováková. V průběhu večera jsme se věnovali možnostem fundraisingu a vyjednávání zástupců neziskového sektoru s byznysovým člověkem – co ano, co ne a jak přistupovat k jednání.

Pozvánka

 

19. 9. 2016

Hostem prvního setkání byla manažerka charitativních aktivit České televize, paní Monika Tomíčková. Hovořili jsme o způsobech podpory neziskových organizací ze strany České televize, mezi něž patří nekomerční spotové kampaně, benefiční pořady nebo zapojování charity a společenských témat do zábavních a publicistických pořadů. Věnovali jsme se též možnostem využití nové aplikace iReportér.

Pozvánka

 

 

Vzdělávací program VÝZNAM SPRÁVNÍ RADY V NEZISKOVÉ ORGANIZACI

 

Téma správních rad a jejich význam pro rozvoj servisních neziskových organizací je v České republice stále nedoceněno a zanedbáváno.

Vzhledem k tomu, že správní rady jsou nebo by měly být garantem transparentnosti a profesionality servisních neziskových organizací, AVPO ČR se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

Cílem je připravit odborné lektory, kteří budou téma “význam správní rady v neziskové organizaci” schopni kvalitně školit a předávat své zkušenosti.

 

Vzdělávací program pro lektory

Pro úspěšné zájemce je připraven vzdělávací program sestávající ze tří třídenních modulů, které proběhnou v období březen – květen 2017.

První dva moduly budou zaměřeny na význam správních rad a práci správní rady v neziskové organizaci – povedou je zahraniční odborníci, jeden z USA, druhý z Německa.

Účastníci kurzu získají know how, jak má pracovat ideální správní rada, jak má být řízena, jaký je vztah správní rady a ředitele organizace, jaké jsou povinnosti členů správních rad, jak je možné motivovat členy správních rad, jak správní rada přispívá k rozvoji neziskové organizace apod.

Třetí modul bude zaměřen na lektorské dovednosti.

Vzdělávací program bude zakončen odbornou zkouškou v květnu/červnu 2017.

Kapacita vzdělávacího programu: 6 účastníků

 

Pro koho je vzdělávací program určen?

Pro ty, kteří mají minimálně po dobu 3 let zkušenost s prací v managementu neziskových organizací,
se spoluprací se členy správních rad nebo se členstvím ve správní radě neziskové organizace. Zájemci musí mít zájem o aktivní lektorování a musí mít možnost se věnovat lektorování nebo konzultační činnosti minimálně 10 dní v roce.

 

Získání certifikátu

Pro úspěšné získání certifikátu lektor/lektorka pro oblast správní rady v neziskových organizacích musí účastník absolvovat 100 % školících dní (celkem 9) a závěrečnou zkoušku (1 den).

 

 

V rámci projektu byla zpracována Strategie pro sociální média AVPO ČR.

 

Logo OPZ - barevné

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW