Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Neziskové organizace budou moci už v příštím roce zažádat o značku spolehlivosti. Podmínkou jejího udělení bude nezávislé hodnocení, které posoudí, jak je organizace řízena, zda naplňuje své poslání a především jak hospodaří se svěřenými prostředky od dárců. Veřejnost včetně firemních dárců si tak bude moci prostřednictvím webových stránek zjistit, které organizace známku získaly a kde mohou mít důvěru, že jejich peníze budou využity účelně.

Známku spolehlivosti v České republice připravuje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) ve spolupráci s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). Ta sdružuje subjekty, které provádějí hodnocení spolehlivosti v patnácti zemích světa, například ve Švýcarsku, Německu, Švédsku, USA nebo Kanadě. Správní rada ICFO zasedá právě v těchto dnech v Praze.

„Senát nedávno zamítl návrh zákona o statutu veřejné prospěšnosti, který měl přispět k transparentnějšímu prostředí v českém neziskovém sektoru. V České republice proto i nadále chybí jakýkoliv systém hodnocení, který by se zaměřil na transparentní hospodaření neziskových organizací a který by měl dostatečnou vypovídající hodnotu. Zavedení značky spolehlivosti coby samoregulačního nástroje pomůže tuto mezeru vyplnit,“ říká Marek Šedivý, prezident AVPO ČR, a pokračuje: „Při přípravě značky spolehlivosti využíváme zkušeností členských organizací ICFO. Nejvíce nás inspiroval německý, španělský a švýcarský model, jejich prvky chceme využít i v České republice. Věřím, že díky tomu brzy rozšíříme řadu zemí, kde mají firemní i individuální dárci k dispozici přehled prověřených neziskových organizací.“

V praxi bude muset nezisková organizace splnit základní vstupní kritéria, jako například hranice pro minimální příjem od soukromých dárců nebo zveřejňování výroční zprávy. Poté bude hodnocena na základě dodaných podkladů i osobní návštěvy hodnotitelů v organizaci. Na základě zpracovaného posudku bude o udělení známky rozhodovat nezávislý orgán složený ze zástupců podnikatelského a akademického sektoru, veřejné správy, auditorských společností a médií. „Zatímco doposud nebylo možné jakkoliv ověřit, zda o sobě organizace zveřejňuje pravdivé informace, nyní budou mít dárci k dispozici nezávislé hodnocení. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že kladně ohodnocenou neziskovku dárci považují za prověřenou a ochotněji přispívají na její činnost,“ dodává Marek Šedivý.

Příprava a vznik metodiky systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR je součástí projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do konce letošního roku vznikne první verze metodiky, v příštím roce proběhne testování ve 20 neziskových organizacích, které se do projektu dobrovolně zapojily. Pak bude značka spolehlivosti k dispozici dalším organizacím.
International Committee on Fundraising Organizations (ICFO) od roku 1958 sdružuje organizace věnující se hodnocení zaměřené na hospodaření neziskových organizací s penězi, které dostávají od soukromých dárců. Cílem ICFO je poskytnout dárcům informace o tom, že nezisková organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně prospěšných činností a služeb. ICFO v současnosti sdružuje 16 subjektů z 15 zemí světa.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova