Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

esf_eu_oplzz_Cervenapodpora_horizont_CMYK

Projekt je finančně podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Dlouhodobým záměrem projektu je posílení transparentnosti a věrohodnosti nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice směrem k veřejnosti, veřejným institucím a podnikatelským subjektům. Doposud v České republice neexistuje systém hodnocení spolehlivosti NNO, který by plnil roli dobrovolného samoregulačního nástroje neziskového sektoru tak, jak je to běžné v jiných evropských zemích. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) realizuje projekt na zaplnění tohoto místa v českém prostředí, přičemž hodlá využít zkušenosti partnerských organizací z Německa a Španělska.

Výjimečnost projektu spočívá v tom, že hodnocení spolehlivosti NNO půjde do hloubky, zároveň však zohlední širší souvislosti. Cílem je, aby potvrzení spolehlivosti obdržely pouze ty NNO, které splní minimální standardy transparentnosti nejen na papíře, ale také v běžném provozu.

AVPO ČR tímto projektem reaguje na poptávku členských organizací, které na valné hromadě v roce 2012 vyjádřily potřebu vzniku hodnotícího systému jako nástroje k posílení jejich transparentnosti. Zájem o podobný nástroj vyjádřily dalších NNO, které nejsou členy AVPO ČR.

 

Zavedení systému hodnocení spolehlivosti NNO pomůže:

 1. veřejným institucím, podnikatelským subjektům a veřejnosti získat informace o spolehlivých NNO, které naplňují své poslání, dodržují základní pravidla transparentnosti a řádně hospodaří se svěřenými finančními prostředky;
 2. samotným NNO deklarovat jejich transparentnost, posílit jejich věrohodnost v očích veřejnosti a získat tak další dárce, podporovatele, zaměstnance a dobrovolníky.

V rámci projektu jsou naplánovány dvě studijní cesty realizačního týmu do Německa a Španělska, vytvoření metodiky hodnocení spolehlivosti, její dvoufázové pilotní ověření ve 22 neziskových organizacích a aktivity zaměřené na informování neziskového, podnikatelského a státního sektoru, zákonodárců i médií o možnostech hodnocení spolehlivosti NNO.

 

Hlavní cíl projektu

Posílit transparentnost NNO v ČR prostřednictvím zavedení systému hodnocení spolehlivosti NNO. V průběhu 22 měsíců bude na základě zkušeností z Německa a Španělska vytvořena a otestována metodika hodnocení spolehlivosti NNO. Bude k dispozici veřejně dostupná databáze NNO, které vyhověly požadavkům hodnocení a získaly známku spolehlivosti.

 

Další cíle:

 1. Podpora budování kapacit NNO
  NNO, které získají známku spolehlivosti, budou pro subjekty ze státního a soukromého sektoru i pro veřejnost věrohodnějším partnerem a budou tak mít možnost získat více dárců nebo dobrovolníků. NNO tak budou stabilnějším zaměstnavatelem a práce v nich získá větší prestiž.
 2. Podpora profesionalizace NNO
  NNO v průběhu hodnocení budou muset naplňovat dané standardy v oblasti řízení a hospodaření.

 

 

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI)DZI_spenden_siegel

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) byl založen již v roce 1893. Jeho posláním původně bylo shromažďovat informace a provádět výzkumy v oblasti sociální práce. Od roku 1906 začal navíc DZI sledovat využívání darů v charitativních organizacích, vytvářet standardy a poskytovat nezávislé informace dárcům. Zaujal tak roli prostředníka mezi pomáhajícími organizacemi a těmi, kdo je chtějí podporovat nebo se zapojovat do jejich činnosti.

Stěžejní agendou DZI je v současné době hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Od roku 1992 uděluje DZI prověřeným organizacím vlastní dárcovskou pečeť (DZI Spenden-Siegel). Ucházet se o ni mohou takové neziskové organizace, které při získávání prostředků na svoji činnost spoléhají alespoň v určité míře na fundraisingové aktivity.

Webové stránky: http://www.dzi.de/

 

Fundación LealtadLogotipoONGAnalizada

Španělská nadace Fundación Lealtad byla založena v roce 2001 s posláním podpořit důvěru španělské společnosti v tamní NNO, tím zvýšit objem darovaných prostředků a podpořit a usnadnit vznik jakéhokoliv jiného typu spolupráce s NNO. Nadace nabízí jednotlivcům i firmám nezávislé, objektivní a konzistentní informace o NNO, aby se sami mohli rozhodnout, s kým chtějí spolupracovat nebo komu svěřit dary. Informace vyplývají z nezávislé analýzy transparentnosti těch NNO, které o hodnocení dobrovolně požádají. Analýza transparentnosti a řízení NNO je založená na devíti principech, které si nadace zvolila na základě požadavků dárců. Mezi těmi jsou:

 • financování a činnost řídících orgánů,
 • jasné a zveřejněné poslání,
 • plánovaní a kontrola činnosti,
 • komunikace pravdivých a věrných informací,
 • transparentnost financování,
 • diverzifikace zdrojů,
 • kontrola využívání prostředků,
 • prezentace účetní závěrky a povinností vyplývajících ze zákona,
 • podpora dobrovolnictví.

Neziskové organizace, které úspěšně projdou hodnocení, obdrží “El logotipo de ONG Analizada” (logo analyzované NNO). Výsledky analýzy jsou veřejně dostupné na internetových stránkách nadace i ve vydávané on-line publikaci. Z obou dvou zdrojů si potenciální dárce a podporovatel může zjistit relevantní informace o NNO, které plánuje finance darovat, nebo se kterou chce spolupracovat jinou formou.

Webové stránky:  http://www.fundacionlealtad.org/

Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v ČR (příklady dobré praxe v Německu a Španělsku)

Diskuze o hodnocení spolehlivosti neziskových organizací, během které byly představeny i modely využívané v Německu a Španělsku.

Datum: 16. 10. 2013
Čas: 13 – 15 h
Místo: Hotel Juliš, Václavské náměstí 22, Praha

Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v Německu představí Burkhard Wilke, ředitel DZI, o hodnocení spolehlivosti neziskových organizací ve Španělsku bude s účastníky diskutovat Patricia de Roda, ředitelka nadace Fundación Lealtad.

 

Burkhard WilkeWilke

Studoval makroekonomii a žurnalistiku a od roku 2000 zastává pozici výkonného ředitele organizace Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) v Berlíně. Organizace DZI, založena v roce 1893, poskytuje nezávislé poradenství pro dárce a hodnotí charitativní organizace. Provozuje největší německou knihovnu a databázi literatury v oblasti sociální práce. Burkhard Wilke je v současné době také šéfredaktorem měsíčníku „Soziale Arbeit” a ročního almanachu „DZI Spenden-Almanach”, které oba edituje a publikuje DZI. Od roku 1993 do roku 2000 pracoval v DZI jako senior analytik a zabýval se spravováním a rozvojem značky kvality pro charitativní organizace. Od května 2000 do května 2012 byl členem představenstva Mezinárodního výboru fundraisingových organizací (International Committee on Fundraising Organizations – ICFO),  kde 10 let působil i jako generální tajemník.

 

Patricia de RodaPatricia

Patricia de Roda začala pro španělskou nadaci Fundación Lealtad pracovat ihned v roce jejího vzniku – 2001. Po několika letech práce business analytika ve finančním sektoru tak nastoupila na pozici analytika neziskových organizací. Od roku 2004 zastávala pozici ředitelky pro vztahy s institucemi, kdy se podílela na vytvoření nového oddělení v organizaci s cílem poskytnout filantropické služby společnostem.
Od roku 2006 je Patricia výkonnou ředitelkou Fundación Lealtad a také tajemníkem její rady. Rovněž zastává pozici viceprezidentky Mezinárodního výboru fundraisingových organizací (International Committee on Fundraising Organizations – ICFO), je členem správní rady mexické monitorovací agentury a představenstva španělské asociace nadací. Patricia vystudovala podnikovou ekonomiku na univerzitě Pontificia de Comillas v Madridu.

Fotogalerie

Video spot značky spolehlivosti

 

 

 

 Publikované články

 

AVPO ČR připravuje značku spolehlivosti pro neziskové organizace (publikováno v měsíčníku Svět neziskovek 10/2013)
Hodnocení spolehlivosti neziskových organizací ve Španělsku (publikováno v měsíčníku Svět neziskovek 11/2013)
Značka spolehlivosti vzniká na základě zahraničních zkušeností (publikováno v měsíčníku Svět neziskovek, 12/2013)
TZ: Známka spolehlivosti pomůže zprůhlednit neziskový sektor (rozesláno 17. 10. 2013)
TZ: Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací bude v ČR probíhat podle mezinárodních zásad (rozesláno 19. 12. 2013)
AVPO ČR má za sebou nabitý rok (a čeká ji další takový) (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 1/2014)
Metodika pro hodnocení spolehlivosti dokončena, rozjíždí se pilotáže! (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 2/2014)
Apríl patřil neziskovkám (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 5/2014)
Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 6/2014)
Ty spolehlivé označíme! (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 10/2014)
Jak využít značku spolehlivosti pro fundraising a PR? (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 11/2014)
Neziskovky. z pohledu daňového poradce (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 11/2014)
Společenská odpovědnost firem začíná být samozřejmostí (publikováno v tematické příloze Společenská odpovědnost firem 2014 deníku E15)
AVPO ČR v roce 2014 prokázala, že je respektovanou střešní organizací českého neziskového sektoru (publikováno v Bulletinu AVPO ČR 12/2014 – 1/2015)
Značka spolehlivosti – větší prestiž pro neziskovky a záruka pro dárce (publikováno v tištěném speciálu měsíčníku Svět neziskovek, určeném pro NGO Market 2015)
Darujte peníze s větší jistotou (Tisková zpráva, 16. 3. 2015)
Češi už mohou obdarovávat neziskové organizace bez obav (Tisková zpráva, 25. 6. 2015)

 

Monitoring médií

Značka spolehlivosti ve vysílání ČRo 2 (Dobré ráno s Dvojkou)

Značka spolehlivosti ve vysílání ČRo Radiožurnálu (Hlavní zprávy 16. 3. 2015) (soubor MP3)

Značka spolehlivosti ve zpravodajství TV Prima (Zprávy FTV Prima 1.7.2015, čas 28:45)

Nová značka kvality pro neziskové organizace (Česká televize, Události 4. 7. 2015)

Komu poslat peníze na charitu? Rady, abyste nenaletěli (Aktuálně TV, 4. 7. 2015)

 

Monitoring – březen 2015

Monitoring – duben 2015

Monitoring – květen 2015

Monitoring – červen 2015

 

Studie

 

Zpráva ze studijní cesty do Spolkové republiky Německo (5. – 6. 9. 2013)
Zpráva ze studijní cesty do Španělska (30. 9. – 3. 10. 2013)

 

Metodiky a formuláře

 

Pravidla Hodnocení spolehlivosti
Žádost o Hodnocení spolehlivosti
Formulář Hodnocení spolehlivosti
Tabulka členění nákladů
Hodnocení spolehlivosti – prováděcí metodika pro žadatele
Metodika pro členění nákladů
Standardy etického fundraisingu pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací
Standardy zpracování výročních zpráv pro Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

 

 

 

Bachmann

Pavel Bachmann je docentem katedry managementu Univerzity Hradec Králové, kde působí od roku 2004. Dlouhodobě se zabývá transparentností neziskových organizací, v těchto organizacích v průběhu své životní dráhy také několik let pracoval. Publikoval více než 50 odborných článků zveřejněných na domácích a zahraničních konferencích, či v impaktovaných vědeckých časopisech. Je autorem nebo spoluautorem více než 10 knižních monografií, v roce 2011 vydalo hradecké nakladatelství Gaudeamus jeho knihu Management neziskové organizace. Pedagogicky se orientuje nejen na transparentnost neziskových organizací, ale také na management obecně. Aktuálně je členem pracovní skupiny Rady vlády pro nestátní neziskové organizace podílející se na tvorbě politiky státu vůči neziskovým organizacím. V minulosti pracoval také jako recenzent několika impaktovaných vědeckých časopisů či jako člen hodnotících komisí Evropského sociálního fondu či Fondu pro nestátní neziskové organizace.

BoukalIng. Petr Boukal, PhD. je od roku 1993 odborným asistentem katedry podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměřuje se na problematiku ekonomiky organizací, v  roce 1998 obhájil doktorskou práci na téma Kapitálová struktura podniku a možnosti její optimalizace. Více než 10 let se dále profesně zabývá ekonomikou a řízením nestátních neziskových organizací (NNO). Je garantem vedlejší specializace Fundraising a samostatných předmětů se zaměřením na NNO. Vede bakalářské i diplomové práce a účastní se výzkumné činnosti. Je autorem knihy Fundraising, vysokoškolské učebnice Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe) a autorem odborných článků na toto téma v českých i zahraničních časopisech. V tomto kontextu spolupracuje s různými neziskovými organizacemi.

BruhovaDaniela Brůhová pracuje v Českém rozhlase na stanici Dvojka jako slovesný dramaturg a moderátor. Vystudovala pedagogiku a teologii. Dlouhodobě se věnuje problematice neziskových organizací a problematice občanské společnosti. Za své dokumentární pořady v Českém rozhlase, reportáže a rozhlasové vstupy obdržela různé ceny. Například Cenu Fóra dárců pro novináře, za dlouhodobý přínos k rozvoji filantropie v ČR. Za rozhlasový pořad Paprsky naděje byla několikrát oceněna Vládním výborem pro zdravotně postižené, jemuž předsedá předseda vlády ČR, ocenění dostala i od Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové. Mimo to napsala knihu rozhovorů s herečkou, někdejší poslankyní a kandidátkou na prezidentku Táňou Fischerovou s názvem „Nežít jen pro sebe“. Také spolupracuje s Českou televizí.

Fristenska_HanaHana Frištenská je vzděláním právnička. Mezi lety 1977 a 1991 pracovala jako kurátorka a metodička práce s Romy v Praze. Po roce 1989 působila na nově vzniklém oddělení lidských práv Úřadu vlády ČSFR a od 1993 zastávala funkci ředitelky sekretariátu Rady pro národnosti vlády ČR. V letech 1996 až 2005 vykonávala pozici vedoucí sekretariátu Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace (RVNNO). V letech 2005 až 2009 pracovala jako zástupkyně ředitelky Nadace rozvoje občanské společnosti. Od roku 2010 opět pracuje jako vedoucí sekretariátu RVNNO. Je autorkou řady teoretických prací z oblasti neziskového sektoru či problematiky multikulturního soužití. Je členkou statutárních orgánů několika neziskových organizací.

HaicmanOldřich Haičman pracuje jako manažer v neziskovém sektoru již 22 let. Z původní profese projektanta ropných rafinérii přijal výzvu vybudovat Charitu brněnské diecéze poskytující sociální služby a zdravotní péči. Na počátku charitního díla vedl 4 zaměstnance, dnes reprezentuje organizaci, která zaměstnává 1 200 pracovníků, spolupracuje s 12 000 dobrovolníky a ročně pomáhá více než 50 000 potřebných prostřednictvím 120 služeb s ročním rozpočtem 450 mil. Kč. Sedm let vedl také celostátní střešní organizaci Charita ČR. Své znalosti získal díky magisterskému studiu sociální politiky a sociální práce na Univerzitě Hradec Králové (specializace komunikace v psychologii řízení, lidský faktor v procesu řízení), dále dlouhodobému kurzu „Manažeři pro 3 tisíciletí“ /Agnes o.s./ a workshopům koučingu, leadearshipu, týmové spolupráce, facilitace, mediace (ICN nynější Neziskovky.cz, Motiv P, Oddělení vzdělávání DCHB). Díky absolvování půlročního lektorského kurzu se také může dělit s ostatními o zkušenosti s managementem v sociálních službách a v sociální praxi.

KanokovaSimona Kaňoková pracuje od roku 1995 v ČEZ, a. s., kde kromě strategické komunikace působila i v oblasti organizace a řízení. Ve společnosti  se od roku 2006 koncepčně věnuje firemní společenské odpovědnosti, osvětě, vybraným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem. V roce 2008 zavedla a řídí projekt firemního dobrovolnictví „Čas pro dobrou věc“. Jednotlivé dobrovolnické akce zmíněného projektu se každý rok konají ve všech regionech ČR ve více než 60 veřejně prospěšných organizacích. Od roku 2009 se angažuje při firemní povodňové pomoci organizačně i v terénu. Od jejího založení v roce 2011, je členkou skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech při Ministerstvu vnitra ČR. V rámci své činnosti se podílí na přípravě odborných konferencí a informačních materiálů. Dobrovolnictvím se zabývá i mimo svoji pracovní činnost.

KrizeneckaKarolína Kříženecká pracuje od února 2014 jako vedoucí útvaru Komunikace společnosti HOCHTIEF CZ. V nové pozici má na starosti vytvoření uceleného konceptu interní a externí komunikace společnosti, včetně nastavení aktivit v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje. Předtím působila téměř jedenáct let ve společnosti Siemens, kde se podílela na vytvoření a zavedení koncepce udržitelného rozvoje pro centrálu i regiony. Systematický a dlouhodobý přístup k tématu odpovědného podnikání, který pomáhala prosadit, byl oceněn nezávislými odborníky a vynesl společnosti Siemens ocenění TOP odpovědná firma roku 2013. Téma společenské odpovědnosti bylo ve společnosti Siemens stěžejní i v interní komunikaci. Za projekt „Ambasadoři CSR“ získala společnost hlavní cenu Institutu interní komunikace pro Českou republiku a Slovensko, z dalších ocenění získala například značku Společnost přátelská rodině. Dále se Karolína Kříženecká věnuje mentoringu neziskových organizací, zejména v oblasti komunikace a vyhledávání fundraisingových příležitostí, přednáší o společenské odpovědnosti na VŠE v Praze, je členkou poroty soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň neziskových organizací Žihadlo roku, a také členkou dozorčí rady neziskové organizace Dobrá rodina. Pravidelně finančně přispívá na fundraisingové projekty neziskových organizací jako jsou dražby, divadelní představení, bazary, charitativní workshopy apod.

LachoutovaGabriela Lachoutová působí v představenstvu J&T Finance Group od roku 2009. Jako výkonná ředitelka odpovědná za Family Office se věnuje hlavně VIP klientům. Je také spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady Nadačního fondu J&T a Nadácie J&T, které se zaměřují zejména na pomoc dětem formou podpory náhradní rodinné péče, pomoc rodinám v nouzi a lidem s hendikepem.  Počátek její kariéry ve skupině J&T se datuje od roku 1999. První zkušenosti získala jako asistentka ředitele J&T Asset management a privátní bankéřka. Později se vypracovala na ředitelku odboru Privátní bankovnictví. V roce 2006 zasedla do řídícího výboru Privátního bankovnictví a roku 2013 založila divizi Family Office.

NebuzelskaMiroslava Nebuželská je auditorem, členem Komory auditorů ČR, účetním expertem, držitelem certifikace CISA a členem ISACA. V neziskovém sektoru působí od roku 2004 jako auditor a poradce. Od roku 2010 se věnuje též lektorské a publikační činnosti zaměřené na vzdělávání zástupců nestátních neziskových organizací v oblasti účetnictví, daní a ekonomického a finančního řízení. Aktivně spolupracuje s mnoha druhy nestátních neziskových organizací a podílí se též na tvorbě metodik pro oblast účetnictví a daní. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii. Od roku 1998 do roku 2004 pracovala ve společnosti Procter & Gamble a od roku 2004 se věnuje auditorské a poradenské činnosti v oboru účetnictví a daní ve firmě BVM Audit.
SvatosMarek Svatoš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 2005. V letech 2007 až 2014 působil na legislativním odboru Ministerstva spravedlnosti České republiky, kde se podílel na přípravě právních předpisů rekodifikace soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku a navazující legislativy. Během roku 2012 až 2014 spolupracoval se zástupci významných asociací veřejně prospěšných organizací na přípravě návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Od července 2014 působí na odboru vládní legislativy Úřadu vlády České republiky.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova