Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

AVPO ČR je členenem Unie zaměstnavatelských svazů ČR, The European Network of National Civil Society Associations (ENNA Europe), International Committee on Fundraising Organizations (ICFO).

 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR)

unie_logoUZS je členskou organizací Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů. Sdružuje a zastupuje přes 7 000 organizací s více než 700 000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, zejména zdravotnictví, sociálních služeb, školství a kultury s přesahem do pojištovnictví, financních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy.

V rámci UZS je sdruženo více než 600 neziskových organizací (NNO) zejména z oblastí školství, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury nebo zájmových uskupení. Byla zde proto vytvořena v ČR naprosto ojedinelá platforma, která má ambici zastupovat neziskový sektor na nejvyšší úrovni. Jde o největší a svojí strukturou jedinečnou platformu pro neziskové organizace v celé České republice.

Cílem platformy UZS pro NNO je:

  • vést intenzivní odbornou diskuzi při vytváření nového zákona o statusu veřejné prospešnosti s cílem posílit transparentnost a věrohodnost neziskových organizací jako aktivních zaměstnavatelů;
  • sledovat a vyhodnocovat změny související s novým občanským zákoníkem v oblasti registrace nových právních forem neziskových organizací, rešit případné problémy pri změnách právní formy na „ústav“ nebo „sociální družstvo“;
  • spolupracovat při informování o nové právní formě „ústav“ vhodné pro zamestnávání osob a sociální podnikání;
  • sledovat a vyhodnocovat implementaci nového občanského zákoníku do praxe neziskových organizací;
  • diskutovat nad definicí sociálního podnikání a sociálních podniku v ceské legislative.

 

The European Network of National Civil Society Associations (ENNA Europe)

logo_ENNAAVPO ČR od září 2011 reprezentuje Českou republiku v evropské síti ENNA Europe. Jde o asociaci sdružující střešní organizace neziskového sektoru z členských států EU. Sídlo ENNA Europe je v Bruselu. Jejím asociace je umožnit komunikaci mezi zástupci neziskového sektoru v jednotlivých evropských státech a zpřístupnit informace například z oblasti práva, dotační a daňové politiky nebo o postupech odpovídajících „best practice“ v zemích EU. Na konci roku 2012 měla ENNA Europe 23 členů z celkem 20 evropských států. V září 2012 byl prezident AVPO na valné hromadě ENNA Europe zvolen členem její správní rady, kde je zodpovědný za oblast fundraisingu.

 

International Committee on Fundraising Organizations (ICFO)

ICFO_logoICFO už od roku 1958 sdružuje organizace věnující se hodnocení zaměřené na hospodaření neziskových organizací s penězi, které dostávají od soukromých dárců. Cílem ICFO je poskytnout dárcům informace o tom, že nezisková organizace hospodaří se svěřenými prostředky transparentně a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně prospěšných činností a služeb. ICFO v současnosti sdružuje 21 subjektů z 20 zemí světa. AVPO ČR byla v říjnu 2013 do ICFO přijata jako přidružený člen.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova