Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Členem Asociace se může stát právnická osoba (též „organizace“) splňující následující podmínky:

  • vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné – sleduje dosahování obecného (veřejného, společenského) blaha;
  • má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu určitou skupinu adresátů, musí být poskytována za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce;
  • její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku;
  • je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti;
  • vykonává-li i jiné činnosti než veřejně prospěšné, jsou tyto činnosti vždy pouze doplňkové a slouží k získání prostředků pro výkon veřejně prospěšných činností, případně k lepšímu využití majetku organizace.

Další nutné podmínky členství:

  • organizace provozuje webové (www) stránky, na kterých pravidelně zveřejňuje údaje o své činnosti;
  • výroční zpráva o hospodaření organizace, případně jiný dokument obdobného obsahu, jsou každoročně zveřejňovány, a to nejméně vystavením plného znění na webových stránkách organizace;
  • organizace souhlasí se zanesením tzv. Povinných údajů o sobě do databáze vedené Asociací a s jejich zveřejněním na internetových stránkách Asociace. Rozsah Povinných údajů stanoví rozhodnutím Prezident Asociace. Organizace je rovněž povinna tyto povinné údaje aktualizovat bezodkladně po každé jejich změně;
  • organizace uhradí roční členský příspěvek ve stanovené výši (pro rok 2018 jde o 3000 Kč, tedy 250 Kč/měsíc). V případě, že je přihláška ke členství podána v průběhu kalendářního roku, výše členského příspěvku se přiměřeně krátí (členský příspěvek se hradí ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, v němž členství organizace v Asociaci trvalo alespoň jeden den). V případě ukončení členství organizace v Asociaci se příspěvek nevrací.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova