Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Práva a povinnosti členů AVPO ČR jsou upraveny platnými stanovami.

Členové mají právo zejména:

 • účastnit se Valné hromady Asociace, podávat návrhy a hlasovat;
 • volit a vysílat své zástupce do správní a dozorčí rady Asociace;
 • předkládat orgánům Asociace návrhy a žádat jejich projednání;
 • být informováni o činnosti Asociace;
 • zapojit se do činnosti pracovních skupin Asociace;
 • využívat logo „Člen AVPO ČR“ k propagačním účelům v souladu s Manuálem užití loga.

Členové mají povinnost:

 • dodržovat stanovy a vnitřní předpisy Asociace;
 • účastnit se pravidelně valných hromad – statutární nebo jím pověřený zástupce řádného člena AVPO ČR by neměl chybět na více než dvou setkáních v řadě;
 • včas hradit roční členský příspěvek, jehož výši stanovuje rozhodnutím Správní rada Asociace;
 • svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Asociace;
 • respektovat rozhodnutí orgánů Asociace;
 • dbát na aktuálnost dat v databázi členů (http://clenove.avpo.cz/);
 • informovat sekretariát o zásadních změnách v organizaci, které ovlivňují spolupráci členů s AVPO ČR (např. změna kontaktní údajů nebo kontaktní osoby, změna právní formy organizace, změna statutární osoby, aj.);
 • mít určenou osobu pro komunikaci se sekretariátem, která pravidelně vyřizuje emailovou korespondenci.

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova