Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) poskytuje svým členským organizacím a držitelům značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace konzultace v oblasti účetnictví, daní a práva za výhodnou cenu a bez poplatku za zprostředkování.

 

Ceny konzultací

 • Účetní a daňové konzultace, konzultace z oblasti projektového řízení – 550 Kč/hodina
 • Právní konzultace – 320 Kč/hodina
  Zvýhodněná cena pro právní konzultace platí od 1. 6. 2017. Tato nabídka je možná díky projektu Podpora kapacit AVPO ČR – cesta k vyšší transparentnosti neziskového sektoru, který realizujeme díky podpoře Úřadu vlády ČR.

 

(AVPO ČR zprostředkovává konzultace bezplatně)

 

Objednání konzultací

Členská organizace, která má o konzultaci zájem, zašle stručné zadání (popis problému) na adresu jindrova@avpo.cz. Sekretariát AVPO ČR zprostředkuje relevantního konzultanta, který členskou organizaci následně kontaktuje (více viz podmínky poskytování konzultací).

 

Podmínky poskytování konzultací

 1. Odborné konzultace jsou poskytovány po vzájemné dohodě – smluvní vztah mezi Asociací veřejně prospěšných organizací ČR (dále „AVPO ČR“) a členskou organizací (dále „klientem“) vzniká, není-li ujednáno jinak, objednáním konzultace.
 2. AVPO ČR si vyhrazuje právo odmítnout konzultaci na témata, pro které nemá k dispozici vhodného konzultanta.
 3. AVPO ČR si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí konzultace také klientům, kteří v minulosti neuhradili faktury za jiné odebrané služby, nebo tyto faktury hradili se zpožděním nebo s nedůvodnými průtahy.
 4. Konzultace se poskytuje buď elektronickou formou (e-mail), telefonicky nebo osobně. Další formy konzultace jsou možné po dohodě mezi klientem a konzultantem.
 5. Objednávka konzultace probíhá výhradně prostřednictvím AVPO ČR. Na termínu a způsobu provedení konzultace se klient může dohodnout také přímo s konzultantem. Veškeré záležitosti týkající se fakturace, ceny služeb apod. však klient řeší pouze s AVPO ČR.
 6. Při elektronické a telefonické konzultaci (nebo její dílčí části) trvající méně než 30 minut se účtuje celá půlhodina. Při osobní konzultaci se vždy (bez ohledu na délku konzultace) účtuje nejméně jedna celá hodina.
 7. Fakturace probíhá měsíčně zpětně, nebylo-li dohodnuto jinak. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení.
 8. Při osobní konzultaci se neúčtují náklady na cestu, koná-li se konzultace v místě určeném konzultantem, nebo v sídle AVPO ČR. Koná-li se konzultace na místě určeném klientem (zejména tedy na pracovišti či v kanceláři klienta), může být klientovi účtována určitá částka za čas strávený na cestě – tato částka však musí být s klientem předem dohodnuta nebo alespoň klientovi oznámena před započetím konzultace. Totéž platí o případných hotových výdajích konzultanta.
 9. Při elektronické konzultaci konzultant klientovi v každé odeslané zprávě sdělí, jaká byla časová náročnost konzultace (nebo její dílčí části), jejíž výsledek mu v dané zprávě zasílá. Neuvedení této informace však klienta nezbavuje povinnosti uhradit cenu za skutečně provedenou konzultaci. Neprojeví-li klient v nejbližší zprávě zaslané konzultantovi (nebo do tří pracovních dnů, nebyla-li již žádná taková zpráva konzultantovi odeslána) svůj nesouhlas s vyčíslením časové náročnosti, platí, že nemá námitek.
 10. Klient je oprávněn fakturu reklamovat u AVPO ČR ve lhůtě 7 kalendářních dnů po jejím doručení. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se faktura za odsouhlasenou klientem a tedy neměnnou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova