Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR dnes oznámily přijetí značky “Spolehlivá veřejně prospěšná organizace” do Programu Česká kvalita. Smyslem nové značky je poskytnout dárcům a partnerům neziskových organizací záruku, že její držitel řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého veřejně deklarovaného poslání a nezneužívá věnované peníze na nekalé účely. Přijetím do Programu Česká kvalita dokládá tato značka, že splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a že je možné se na její vypovídací hodnotu plně spolehnout.

20150701_114645Dobročinnost, pomoc slabým a znevýhodněným, je jedním z významných znaků vyspělé civilizované společnosti. Bohužel se stále najdou lidé, kteří zneužívají soucitu slušných občanů a jejich snahy pomoci potřebným. Pokud jsou tyto podvody odhaleny, bývají hojně medializovány, a tak se řada potenciálních dárců obává, že jejich peníze nebudou sloužit účelu, na který je věnovali. Značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace jim dává jistotu, že podpoří reálný a prospěšný projekt.

“Značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace dokládá, že ochrana spotřebitele nemusí spočívat jen v zajištění kvalitního zboží a služeb, ale že jde o mnohem širší pojem. Programem Česká kvalita se naše ministerstvo snaží nejen dávat občanům vodítko k bezpečným nákupům, ale také je chránit před nepoctivci všeho druhu. Tato ochrana je o to důležitější v oblastech, kde si běžný člověk nemá možnost důvěryhodnost partnera sám ověřit, a dostává se tak do znevýhodněného postavení. Věřím, že nová značka přispěje ke kultivaci oblasti dárcovství a že zajistí, aby darované prostředky pomáhaly s maximálním efektem,” zhodnotil význam nové značky ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

20150701_120503_2Aby bylo možné garantovat dárcům i partnerům důvěryhodnost veřejně prospěšné organizace byla pro udělení značky stanovena velmi přísná pravidla: Po úvodním zkoumání, zda má organizace vůbec šanci značku získat, následuje vlastní posuzování nezávislými hodnotiteli na základě podrobných dotazníků a dalších materiálů.

“Hodnotitelé kontrolují jak poslání, cíle a hodnoty organizace, tak i úroveň řízení a vnitřní kontroly, aby bylo zajištěno efektivní a transparentní nakládání se svěřenými prostředky. Aby mohla organizace značku získat, musí být také velmi dobře finančně řízena a v neposlední řadě musí otevřeně komunikovat své aktivity a výsledky směrem k veřejnosti. Teprve poté, co Rada složená z nezávislých odborníků schválí kladný posudek nezávislých hodnotitelů, může být značka udělena,” vysvětluje Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Asociace připravovala systém hodnocení značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace ve spolupráci s mezinárodní organizací ICFO (International Committee on Fundraising Organizations), která obdobné hodnocení používá i v řadě další zemí a je tak zárukou jeho správné metodiky. Druhou garanci pro dárce představuje přijetí značky do Programu Česká kvalita, který sdružuje věrohodné a nezávislé značky kvality na českém trhu.

“Přijetí značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace do Programu Česká kvalita dokládá, že značka splnila nejpřísnější kritéria pro nezávislost a objektivitu a stala se jasným a průkazným dokladem, že označená organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Jsem přesvědčen, že i v naší zemi pomůže zvýšit důvěru dárců a tím i objem prostředků získaných na veřejně prospěšné aktivity,” doplnil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

Aktuálně je držitelem značky 16 organizací, které nově mohou současně s logem “Spolehlivá veřejně prospěšná organizace” používat i logo Programu Česká kvalita. Seznam držitelů, stejně jako kompletní metodiku hodnocení a informace k procesu hodnocení najdou zájemci na webových stránkách www.znacka-spolehlivosti.cz.

 

Další informace:

Tomáš Kouřil, manažer komunikace Národní politiky kvality, 603 436 839, kouril.tomas@gmail.com
Ing. Alena Sladká, ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, 734 825 211, sladka@avpo.cz

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Reportáže v médiích:

Nová značka kvality pro neziskové organizace (Česká televize, Události 4. 7. 2015)

Značka spolehlivosti ve zpravodajství TV Prima (Zprávy FTV Prima 1.7.2015, čas 28:45)

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova