Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) vítá znovuotevření diskuze na téma lobbingu. Souhlasíme s tím, že lobbing je třeba vymezit jako řádnou (a ve své podstatě pro společnost užitečnou) činnost, která má být vykonávána transparentně, podle jasných pravidel a s ohledem na obecně platné etické zásady.

Předložený návrh se však dle našeho názoru příliš soustředí na nástroje a postupy, které by měly předcházet a zamezit nežádoucím jevům spojeným s lobbingem. Návrh předpokládá, že ke zpřehlednění a kultivaci prostředí dojde v důsledku nové regulace automaticky a nepočítá s prvky pozitivní motivace, jakými jsou například podpora a pomoc s šířením dobré praxe.

Pokud jde o navrhované varianty věcného řešení, přikláníme se k variantě nelegislativní.

Podle našeho názoru existuje především prostor k většímu využívání a rozvoji již existujících nástrojů, ať už jde o veřejné diáře a registry darů potenciálně lobbovaných osob nebo aplikace umožňující sledování tzv. legislativní stopy přijímaných norem. Pozitivní efekt může přinést též využívání etických kodexů, ovšem za předpokladu, že projdou dostatečně širokou diskuzí a budou mít reálnou váhu. Dodržování alespoň minima etických zásad by mělo být závazné především pro zákonodárce a další veřejně činné osoby.

Variantu počítající se vznikem samostatného zákona o lobbingu a vytvořením registru lobbistů považujeme v současné době za nevhodnou také z toho důvodu, že přináší poměrně zásadní regulaci bez jasnější opory v existujících datech. Rizika a negativní jevy spojené s lobbingem jsou všeobecně známé, ucelenější studie, která by podrobněji mapovala prostředí lobbingu v ČR, nám však není známa. Není tak ani jasné, o jak náročnou agendu by se jednalo, případně zda a jak efektivně by bylo možné kontrolovat plnění stanovených povinností, zejména pak doplňování rejstříku a věcnou správnost informací v něm publikovaných.

V Praze dne 23. 8. 2017

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

Tajemník Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Stanovisko ke stažení

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova