Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 14. 3. 2017 v prvním čtení vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (sněmovní tisk 1005). Návrh byl poslancům předložen ve stejné podobě, v jaké jej Asociace veřejně prospěšných organizací ČR i řada dalších neziskových organizacích odmítla již v září 2016. Následně se v prosinci loňského roku vyjádřila k témuž návrhu odmítavě i Legislativní rada vlády.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) dlouhodobě prosazuje transparentnost neziskových organizací. Předkládaný návrh je však nekoncepční, všechny zúčastněné strany zatíží zbytečnou administrativou a k posílení transparentnosti neziskového sektoru nepřispěje.

Zákon je koncipován čistě jako norma pro oblast soukromého práva. Status veřejné prospěšnosti, udělený neziskové organizaci, by měl sloužit jako určitá garance ve vztazích mezi neziskovými organizacemi a jejich partnery/dárci. Takový regulativní zásah do vztahů soukromé povahy je však zcela neopodstatněný, pokud orgány státu samy nebudou tuto garanci respektovat. Jinými slovy: považujeme za nelogické a pro veřejnost matoucí, že stát stanoví podmínky pro získání statusu, ale sám pak prostřednictvím svých orgánů nebude získání statusu brát v potaz a nepřizná jeho držitelům daňové nebo jiné benefity.

Zavedení statusu veřejné prospěšnosti bez jeho propojení s konkrétními benefity nedoporučila koncem minulého roku ani Legislativní rada vlády. Toto stanovisko se následně promítlo i do usnesení Vlády ČR č. 1106 ze dne 14. prosince 2016, které ukládá ministrům spravedlnosti a financí provést komplexní analýzu možností využití statusu v ostatních právních předpisech, zejména v právních předpisech upravujících daně z příjmů.

Nepřijatelné je pro nás též chápání principu transparentnosti jako ryze formálního zveřejňování velkého množství informací a dokumentů, jejichž soulad se skutečností a věcnou správnost nebude nikdo kontrolovat. Takový přístup považujeme za formalistický a zbytečně zatěžující. Podporovatelé neziskových organizací z řad neodborné veřejnosti, o které zde jde především, budou mít tendenci považovat status veřejné prospěšnosti za určité potvrzení poctivosti organizace, neboť se budou domnívat, že byla v souvislosti s přiznáním statusu prověřena. Ve skutečnosti však soudy nebudou mít kapacitu, adekvátní nástroje ani odborné zázemí k tomu, aby posoudily, zda je činnost organizace žádající o status skutečně veřejně prospěšná i v praxi.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti by měl nastavit jasná a kontrolovatelná kritéria, sankce za jejich nedodržování, ale také benefity pro ty, kteří je naplní. Tak, jak je zákon nastaven v této chvíli, přinese ještě větší nedůvěru občanů v neziskový sektor. Status totiž budou moci získat i organizace, které jej budou zneužívat k vlastnímu prospěchu a ekonomickým ziskům.

Navrhujeme tedy stávající návrh zákona vrátit k přepracování. Před přípravou nové verze by mělo být zpracováno nové Hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť současné podmínky se již podstatně liší od těch, ze kterých vycházela původní analýza. Zároveň jsme přesvědčeni, že by další návrh měl vznikat v úzké spolupráci s Ministerstvem financí (pokud ne přímo v jeho gesci), které rozhoduje o daňových benefitech a v současné době již používá vlastní definici tzv. veřejně prospěšného poplatníka. Právě daňové benefity jsou totiž tím, co by statusu veřejné prospěšnosti dodalo reálný význam. Nebude-li možno dosáhnout v uvedeném smyslu přijatelného kompromisu, dáváme ke zvážení myšlenku úplného vypuštění statusu v rámci budoucích novelizací občanského zákoníku.

V Praze dne 15. 3. 2017

Ing. Marek Šedivý

Prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

 

Projednávaný návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

Stanovisko AVPO ČR ke stažení

 

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalzagiving-tuesday-avpo-webOPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1 logo-vzdelavani