Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

V podstatě již od účinnosti nového občanského zákoníku (zák. 89/2012 Sb.) se ze strany rejstříkových soudů objevují požadavky na doložení zápisu z ustavující členské schůze nově zakládaných spolků, a to i tam, kde je přitom k návrhu na zápis do spolkového rejstříku přiložen originál stanov podepsaných všemi zakládajícími členy spolku.

Občanský zákoník v § 218 věta první uvádí že „Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov“.

Zároveň v § 222 odst. 1 stojí, že „Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na ustavující schůzi se obdobně použijí ustanovení o členské schůzi. Ze zvýrazněného „lze založit i“ ovšem jasně vyplývá že založení spolku usnesením ustavující členské schůze je pouze jednou z více možností – tou druhou, dlouhodobě užívanou mnohem častěji, je založení tím způsobem, že se členové spolku ve shodě s citovaným § 218 „shodnou na obsahu stanov“, což doloží svými podpisy na prvních stanovách spolku. Jestliže tedy soudy v takovémto případě požadují doložení zápisu z ustavující členské schůze, jde o požadavek nadbytečný, vyplývající z nesprávné interpretace nemající podklad v textu zákona.

Mgr. Petr Vít

Stanovisko AVPO ČR ke stažení

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova