Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, stanoví některá osvobození od správních poplatků i pro vyjmenované formy neziskových organizací. Konkrétně jsou tato osvobození definována v položkách 3, 4 a 5 sazebníku, který je přílohou zákona.

V části s názvem Osvobození jsou u těchto položek definovány konkrétní právní formy, na které se osvobození od poplatků vztahuje. Jejich výčet však nebere v úvahu změny, ke kterým v této oblasti došlo v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku již od 1. 1. 2014. Stále zde figurují občanská sdružení, ačkoli z těchto se dle občanského zákoníku od počátku roku 2014 staly spolky, a právní forma ústav se zde neobjevuje vůbec.

Někdejší občanská sdružení, dnešní spolky, mohou však osvobození od poplatků i nadále uplatňovat – lze se totiž dovolávat přechodného ustanovení občanského zákoníku (§ 3045 odst. 1), které říká, že občanská sdružení registrovaná podle zákona č. 83/1990 Sb. se dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku považují za spolky podle tohoto zákona.

V případě ústavů je situace bohužel jiná. Jedná se o právní formu, kterou zavedl právě až nový občanský zákoník. Nelze na ně proto použít žádné z přechodných ustanovení, přesto do výčtu organizací osvobozených od poplatků nebyly do dnešního dne zahrnuty.

Tento stav považujeme vůči ústavům za diskriminační a z hlediska státu, který pomocí těchto osvobození podporuje neziskové organizace, za nekonzistentní.

Dle údajů Českého statistického úřadu z dubna 2017 existovalo v ČR již 752 ústavů a jejich počet stále narůstá. Právní forma ústav má do budoucna nahradit obecně prospěšné společnosti, jejichž vlastní právní úprava (zákon 248/1995 Sb.) byla zrušena. Řada organizací proto též využila možnost transformace a změnila svoji právní formu z obecně prospěšné společnosti právě na ústav.

Svým zaměřením jsou ústavy zejména organizace nabízející různé druhy veřejně prospěšných služeb. Zejména v sociální oblasti svými aktivitami značně ulevují orgánům státu, ať už tím, že potřebné služby od nich stát prakticky výhodně nakupuje formou dotací nebo tím, že je realizují zcela ve své režii. Opomenout nelze ani ústavy, které se věnují veřejně prospěšným činnostem na poli zdraví, vzdělávání, kultury nebo regionálního rozvoje.

Vzhledem k výše uvedenému jsme toho názoru, že si ústavy zaslouží minimálně stejnou pozornost a stejnou úroveň zvýhodnění, jako jiné formy nestátních neziskových organizací. Apelujeme tedy na všechny odpovědné činitele, aby se problematikou osvobození od správních poplatků pro ústavy zabývali a iniciovali příslušné změny, které povedou k odstranění současného diskriminačního přístupu k této právní formě neziskových organizací.

 

V Praze dne 8. 9. 2017

 

Mgr. Aleš Mrázek, Th.D.

Tajemník Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

 

Stanovisko AVPO ČR ke stažení

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova