Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Vláda ČR schválila usnesením č. 668 ze 17. 10. 2018 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2019. Vzhledem k nedávným diskuzím o financování neziskového sektoru, byl tento dokument očekáván s jistou nervozitou. Také v AVPO ČR nás zajímalo, na jaké změny se budou neziskové organizace muset připravit.

Srovnání oproti minulým letům není úplně jednoduché, neboť poslední rozbor financování je zpracovaný za rok 2016. Samotné Hlavní oblasti pro rok 2019 obsahují srovnání s rokem 2018, tato čísla samozřejmě ještě nejsou zcela definitivní, pro orientaci se však použít dají, data nám tak chybí zejména za rok 2017.

Na základě dostupných údajů lze dojít k následujícím závěrům:

  1. Oproti roku 2018 nedošlo k podstatnější redukci počtu dotačních programů. V aktuálním materiálu zůstaly i nepopulární oblasti jako protidrogová politika, národnostní menšiny nebo podpora rovných příležitostí.
  2. Oproti roku 2018 se počítá se zvýšením celkového objemu dotací o cca 370 mil. Kč (dle odhadů uvedených přímo v materiálu).
  3. V některých oblastech dojde ke snížení (zahraniční aktivity – 2,9 mil., protidrogová politika -7 mil., péče o zdraví a zdravotní prevence -21,1 mil. atd.), až na zrušení programu Integrace cizinců 2019 (v objemu 19 mil. Kč), který byl v gesci ministerstva vnitra, však nejde o nijak radikální změny.
  4. V oblasti sociálních služeb byly zachovány všechny dotační programy a mělo by zde oproti roku 2018 dojít k nárůstu o 53,4 mil. Kč. Propad oproti číslům udávaným v rozboru financování za rok 2016 vypadá sice na první pohled hrozivě, a lze se oprávněně ptát na jeho důvody, ale k této změně došlo už v roce 2017 a souvisí zřejmě se změnami systému financování sociálních služeb. V rámci Státní dotační politiky vůči NNO jsou podporovány pouze vybrané nadregionální a celostátní služby, většina služeb je financovaná prostřednictvím krajů.

 

Zdroje:

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova