Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) provedl v loňském roce kontrolu zaměřenou na rozdělování a využívání dotačních prostředků ze státního rozpočtu. Výsledek vyzněl nelichotivě pro poskytovatele dotací i neziskové organizace, které jsou jejich příjemci. S řadou tvrzení ze zprávy NKÚ však nesouhlasíme a rozhodli jsme se k nim podat komentáře.

 

 1.

Strategický dokument státu Státní politika vůči NNO 2015–2020 nevycházel z analýzy potřeb společnosti. Stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových organizací je Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále také „RVNNO“). Zástupci neziskového sektoru v ní mají nadpoloviční většinu, mohou tak rozhodujícím způsobem ovlivňovat mj. obsah strategických materiálů, jakým byla např. Státní politika vůči NNO 2015–2020.

NKÚ doporučuje, aby stát posílil svůj vliv v RVNNO  například zvýšením počtu členů. Díky tomu by pak měli zástupci státu v RVNNO rozhodující vliv

Komentář AVPO ČR

 Analýzy pro jednotlivé oblasti, kterých se Státní politika vůči NNO 2015 – 2020 týká, připravila RVNNO a jsou dostupné na jejích webových stránkách. Jejich autory jsou odborníci z akademického prostředí a z neziskových organizací, které se na dané problematiky zaměřují. Samotná Státní politika vůči NNO 2015–2020 prošla připomínkovým řízením a byla schválena Vládou ČR.

Složení RVNNO určuje statut z roku 2012, podle nějž mají minimálně polovinu členů rady tvořit zástupci NNO. Rada je poradním orgánem vlády, který má přinášet informace z prostředí neziskového sektoru, proto by nemělo logiku, aby v ní většinu členů tvořili zástupci státu. Rada by tak nemohla plnit svoji funkci, neboť by stát radil sám sobě.

 

2.

Vyhodnocení splnění cílů stanovených Státní politikou vůči NNO 2015–2020 provede Úřad vlády ČR až po ukončení doby, na kterou byla státní politika určena, tj. v roce 2021. Průběžné monitorování plnění dílčích úkolů Úřad vlády ČR neprovádí. Splnění některých dílčích cílů je podmíněno změnou právních předpisů (například zákon o statusu veřejné prospěšnosti, zákon o sociálním podnikání a zákon o dobrovolnictví).

 Komentář AVPO ČR 

Vyhodnocování probíhá průběžně na zasedáních RVNNO i jejích výborů. Lze to doložit zveřejněnými zápisy z jednání.

 

3.

Ve vykazování objemu poskytnutých transferů NNO ze státního rozpočtu byly mezi výšemi vykazovanými v rozpočtovém informačním systému (dále také „RIS“) a výšemi uvedenými v rozborech financování za roky 2015 a 2016 zjištěny rozdíly 2,18 mld. Kč (v roce 2015) a 1,00 mld. Kč (v roce 2016). Ty byly způsobeny zejména tím, že při zpracování rozborů financování nevycházel Úřad vlády ČR z údajů rozpočtového informačního systému. Naprostá většina provedených úprav nebyla popsána ani vyčíslena, údaje uvedené v rozborech financování proto není možné zpětně ověřit. Vykazovaná výše poskytnutých transferů NNO v uvedených letech neodpovídá skutečnosti.

NKÚ doporučuje, aby při zpracování rozborů financování vycházel Úřad vlády ČR z údajů vedených v rozpočtovém informačním systému, který slouží pro hodnocení výsledků rozpočtového hospodaření, a dále, aby Úřad vlády ČR vyžadoval podklady pro jeho zpracování od všech organizačních složek státu, které dotace NNO poskytly.

Komentář AVPO ČR

 Dlouhodobě poukazujeme na to, že v České republice chybí funkční jednotný systém, v němž by mohli i zájemci z řad veřejnosti najít informace o dotacích pro NNO. V současné době vyžaduje příprava podobného rozboru vysokou odbornost. V každém rozboru je shrnuta i metodika jeho přípravy.

 

4.

Poskytovatelé při posuzování žádostí o dotaci nepostupují jednotně. Dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky (dále také „Zásady vlády“) by měli poskytovatelé delegovat své zaměstnance do hodnotitelských komisí jiných poskytovatelů, vzájemně se informovat o výběrovém dotačním řízení, mj. proto, aby nedocházelo k duplicitním úhradám projektů a aby bylo zabezpečeno dodržení stanovené maximální hranice podpory (70 % prostředků ze SR). Kontrolou bylo zjištěno, že tímto ustanovením se řídil z kontrolovaných osob Úřad vlády ČR a částečně MV.

NKÚ doporučuje, aby stát pro stanovení oblastí dotační politiky vůči NNO a pro jejich hodnocení používal stejné právní formy NNO ve všech svých materiálech (ať už se jedná o Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči NNO, nebo o rozbory financování). Dále, aby si poskytovatelé předávali informace o podaných žádostech o dotaci ze SR tím, že nevyřazené žádosti budou umisťovat do příslušného informačního systému bezodkladně (nejpozději do konce roku předcházejícího vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace) tak, aby ostatní poskytovatelé mohli ověřit, zda se aktivity uvedené v projektech nepřekrývají a nedochází k duplicitnímu poskytnutí dotací.

Komentář AVPO ČR

 Dlouhodobě usilujeme o zpřehlednění dotačního prostředí, které by nejen předcházelo duplicitám, ale bylo v důsledku komfortnější i pro samotné NNO.

 

5.

NKÚ kontrolou u 17 příjemců dotací zjistil, že deset z nich se dopustilo porušení podmínek, za kterých jim byly prostředky ze státního rozpočtu poskytnuty. Jednalo se například o použití dotace na úhradu neuznatelných nákladů, nerealizování aktivit, neinformování veřejnosti o realizaci projektu s finanční podporou ze strany státu. Tyto zjištěné nedostatky NKÚ vyhodnotil jako skutečnosti nasvědčující porušení rozpočtové kázně a předal oznámení příslušnému správci daně.

NKÚ doporučuje, aby výčet podmínek pro použití dotace uváděných poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí dotace byl v Zásadách vlády rozšířen, např. o předložení průběžné zprávy o realizaci projektu nebo o povinné zveřejňování ročních zpráv o činnosti vč. účetní závěrky, a to pro všechny příjemce dotace ze státního rozpočtu.

Komentář AVPO ČR

Nedostatky jsou popsány obecně a není jasné, z jaké části jsou pouze čistě formálního charakteru. Celkem se týkají 3 630 502 Kč, přičemž celkový kontrolovaný objem byl 87 542 567 Kč. Podmínky popsané v Zásadách vlády nelze rozšířit, protože tento dokument už v současnosti není platný, zveřejňování průběžných zpráv je nicméně běžnou podmínkou v dotovaných projektech. Zveřejňování výročních zpráv a účetních závěrek je zákonná povinnost pro všechny neziskové organizace, které čerpají dotace.

 

Odkaz

Celá zpráva NKÚ

Partneři

PARTNEŘI:  Grada logo-WK  WTF-webBlesk-avpo-webPR_klubgiving-tuesday-avpo-web OPZ-webLogo_VOSP_2011_BW bez-nazvu-1  logo-vzdelavani chytilova