Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Rádi byste svým klientům nabídli možnost kompletní pomoci s oddlužením? Chtěli byste se naučit zpracovat návrh na povolení oddlužení, vypočítat výši dluhů? Kurz je určen zejména pracovníkům, kteří ve své praxi pracují se zadluženými a předluženými klienty. V rámci kurzu účastníci získají nezbytný přehled o základních pojmech souvisejících s insolvenčním řízení obecně, naučí se rozeznávat, kdy je dlužník v úpadku a jakými způsoby lze úpadek dlužníka řešit. V rámci kurzu je kladen důraz zejména na posuzování vhodnosti oddlužení pro konkrétního dlužníka na zpracovávání návrhu na povolení oddlužení. Kurz je orientován velmi prakticky, tudíž účastníci kurzu budou moci různými metodami (cvičení, příklady, modelové situace) získat s použitím nově nabytých znalostí v praxi použitelné dovednosti (výpočet výše dluhů a výše uspokojení věřitelů v oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení vč. jeho příloh, samostatná práce s insolvenčním rejstříkem, apod.).

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/jak-pripravit-navrh-na-oddluzeni-od-zacatku-az-do-konce.

Zajímá vás téma diskriminace? Chtěli byste se dozvědět jaké jsou její nejčastější projevy? Jak k diskriminaci přistupovat a aktivně ji řešit? Kurz je zaměřen na téma diskriminace vůči etnicky odlišnému obyvatelstvu - Romům. Vychází z dlouhodobé zkušenosti lektorů, kteří v průběhu své praxe pracují s podněty od jednotlivců, poskytují jim odborné sociální poradenství a realizují situační testingy. V rámci jednotlivých modulů bude účastníkům formou prožitkových aktivit nabídnuta možnost uvědomit si některé aspekty situace diskriminujícího i diskriminovaného a lépe s nimi pracovat. Po absolvování kurzu by účastník měl umět rozlišovat diskriminaci, bude seznámen s příklady z praxe, pozitivními kauzami a také s možnostmi řešení diskriminačního jednání.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/obrana-proti-diskriminaci-romu.

Zajímá vás metoda případových konferencí - nástroj multidisciplinární spolupráce při řešení případů ohroženého dítěte? Chtěli byste proniknout hlouběji do její profesionální organizace a facilitace? Rádi byste realizovali případové konference, které budou smysluplné a užitečné pro klienty i odborníky? Účastníci získají teoretické poznatky o tom, jak zorganizovat a vést případovou konferenci, pojmenují si možná rizika v praxi organizací a facilitací případových konferencí a následně se seznámí s vhodnými opatřeními, která tato rizika mohou eliminovat. Nedílnou součástí kurzu jsou dále praktické nácviky profesionální přípravy organizace a facilitace případové konference, při nichž účastníci získají zpětnou vazbu od zkušených lektorů i ostatních účastníků a rozvinou své silné stránky v těchto dovednostech. Osvojené dovednosti účastníkům mohou přispět k tomu, aby metoda případových konferencí byla využívána profesionálně a neztrácela svůj původní smysl a užitečnost pro klienty i odborníky.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/profesionalni-organizace-a-facilitace-pripadovych-konferenci-aneb-jak-to-udelat.

Chcete se naučit, jak co nejlépe vést svůj tým a rozvíjet jej? Jak poskytovat zpětnou vazbu svému týmu? Zajímá vás, co je GROW model a situační leadership? Kurz Vedení týmu v sociálních službách I. se zaměřuje na rozvoj pracovníků. Je určen sociálním pracovníkům, kteří se nově ocitají na řídící pozici (či se na ni chystají) i již zkušeným vedoucím. Kurz se zaměřuje na leadership tzn. vedení lidí v týmu a jejich rozvoj. Účastníci si vyzkouší poskytování zpětné vazby, situační leadership či rozvoj pracovníků skrze GROW model. Vše uvedené si osvojí prostřednictvím praktických nácviků a dále pomocí práce s výukovým materiálem. Na tento kurz volně navazuje kurz Vedení týmu v sociálních službách II.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/vedeni-tymu-v-socialnich-sluzbach-i.

Zajímá vás, jaké nástroje a aplikace vám usnadní vedení týmu? Jak si stanovovat priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně? Kurz volně navazuje na Vedení týmu v sociálních službách I. a zaměřuje se na to, jak prakticky zabezpečit fungování týmu v sociálních službách, s důrazem na praktické nástroje a aplikace, usnadňují vedení týmu, a využití těchto nástrojů i plánovaná vlastní práce (time management). Účastníci si odnesou znalosti toho, jak umět zacházet s časem - naučí se stanovovat si priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně. Získají také znalost základních nástrojů (např. online aplikací), které mohou využít za účelem zvýšení produktivity, zlepšení komunikace v týmu či sledování projektů/povinností. V kurzu si vyzkoušejí práci s těmito nástroji a na modelových situacích zjistí, které aplikace jsou pro ně využitelné. Účastníci budou mít prostor diskutovat potřeby svých týmů a hledat pro ně řešení.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/vedeni-tymu-v-socialnich-sluzbach-ii.

Poskytujete podporu rodinám, jejichž životní situace vyžaduje spolupráci více odborníků? Rádi byste spolupracovali efektivně, s ohledem na potřeby rodiny? Chtěli byste se dozvědět více o koordinované spolupráci odborníků? Účastníci na kurzu prakticky rozvíjejí své dovednosti potřebné pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s rodinou a dalšími zapojenými stranami, a to v kontextu spolupráce s dobrovolnými či méně dobrovolnými klienty. Dále se seznámí se základními specifiky metod case managementu využívanými při práci s rodinou: případovými, interaktivními a rodinnými konferencemi. Jednotlivé tematické bloky vzdělávacího programu jsou vedeny tak, aby účastníci byli aktivně zapojeni a veškeré teoretické informace si měli možnost ověřit prostřednictvím praktických nácviků situací.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/case-management-v-praci-s-rodinou-aneb-jak-efektivne-spolupracovat.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web