Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Základní kurz pro koordinátory dobrovolníků. Kurz je určen pro zájemce o základní informace o managementu dobrovolnictví a pro začínající koordinátory dobrovolníků v organizacích. Cílem kurzu je seznámení s principy dobrovolnictví, s dosavadními zkušenostmi i bariérami dobrovolnictví v ČR, s metodikou získávání, přípravy i evidence dobrovolníků, se zákonem o dobrovolnické službě i s rolí dobrovolníků v sociálních a zdravotních službách, při práci s dětmi a mládeží, v kulturních organizacích, v ekologii, apod. Účastníci si na kurzu vytvoří základy projektu dobrovolnictví ve vlastní organizaci.

Více informací: Přihlášky na: http://www.hest.cz/cs-CZ/aktualne/kurzy-management-dobrovolnictvi-i-a-ii-v-dubnu-a-kvetnu-2017.

Zajímá vás metoda případových konferencí - nástroj multidisciplinární spolupráce při řešení případů ohroženého dítěte? Chtěli byste proniknout hlouběji do její profesionální organizace a facilitace? Rádi byste realizovali případové konference, které budou smysluplné a užitečné pro klienty i odborníky? Účastníci získají teoretické poznatky o tom, jak zorganizovat a vést případovou konferenci, pojmenují si možná rizika v praxi organizací a facilitací případových konferencí a následně se seznámí s vhodnými opatřeními, která tato rizika mohou eliminovat. Nedílnou součástí kurzu jsou dále praktické nácviky profesionální přípravy organizace a facilitace případové konference, při nichž účastníci získají zpětnou vazbu od zkušených lektorů i ostatních účastníků a rozvinou své silné stránky v těchto dovednostech. Osvojené dovednosti účastníkům mohou přispět k tomu, aby metoda případových konferencí byla využívána profesionálně a neztrácela svůj původní smysl a užitečnost pro klienty i odborníky.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/profesionalni-organizace-a-facilitace-pripadovych-konferenci-aneb-jak-to-udelat.

Aplikace pro iPady, připraveny na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením. Aplikace EDA PLAY, EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI byly vyvinuty ve spolupráci s našimi odborníky na stimulaci zraku tak, aby pomáhaly dětem rozvíjet zrakové dovednosti a dovednosti jemné motoriky. Rodina aplikací EDA PLAY se rozrostla v letošním roce o novou hru EDA PLAY ELIS. V aplikaci EDA PLAY ELIS děti jednoduchým dotykem na obrazovku objevují, co se skrývá za dveřmi. Hra se skládá z kratších sérií úkolů, které jsou odděleny právě dveřmi. Zjistěte více o aplikaci EDA PLAY ELIS na webu www.edaplay.cz

Více informací: http://www.edaplay.cz/.

Kurz je zaměřen na téma diskriminace vůči etnicky odlišnému obyvatelstvu - Romům. Vychází z dlouhodobé zkušenosti lektorů, kteří v průběhu své praxe pracují s podněty od jednotlivců, poskytují jim odborné sociální poradenství a realizují situační testingy. V rámci jednotlivých modulů bude účastníkům formou prožitkových aktivit nabídnuta možnost uvědomit si některé aspekty situace diskriminujícího i diskriminovaného a lépe s nimi pracovat. Po absolvování kurzu by účastník měl umět rozlišovat diskriminaci, bude seznámen s příklady z praxe, pozitivními kauzami a také s možnostmi řešení diskriminačního jednání.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/obrana-proti-diskriminaci-romu.

Ppokračující výcvikový kurz pro koordinátory dobrovolníků. Kurz je určen pro ty, kteří ovládají základní informace o managementu dobrovolnictví. Kurz volně navazuje na kurz Management dobrovolnictví I., ve kterém byla zpracována základní témata jako výběr, výcvik dobrovolníků, průběžná práce s dobrovolníky, supervize a evaluace. Současný kurz je postaven především na zkušenostech koordinátorů dobrovolníků. Kurz se hlouběji zaměřuje na podíl osobní a profesní role koordinátora dobrovolníků, rizika práce v pomáhajících profesích a rozbor konkrétních témat souvisejících s jednotlivými dobrovolnickými programy (práce s dobrovolníky, syndrom vyhoření, supervize a evaluace, sebepoznávání). Kurz je veden formou zážitkových a supervizních technik. V programu kurzu jde především o výměnu vzájemných zkušeností, o zpracování různých témat formou supervize a také o pohled na problematické oblasti Vašeho dobrovolnického programu.

Více informací: http://www.hest.cz/cs-CZ/aktualne/kurzy-management-dobrovolnictvi-i-a-ii-v-dubnu-a-kvetnu-2017.

Kurz je určen zejména pracovníkům, kteří ve své praxi pracují se zadluženými a předluženými klienty. V rámci kurzu účastníci získají nezbytný přehled o základních pojmech souvisejících s insolvenčním řízení obecně, naučí se rozeznávat, kdy je dlužník v úpadku a jakými způsoby lze úpadek dlužníka řešit. V rámci kurzu je kladen důraz zejména na posuzování vhodnosti oddlužení pro konkrétního dlužníka na zpracovávání návrhu na povolení oddlužení. Kurz je orientován velmi prakticky, tudíž účastníci kurzu budou moci různými metodami (cvičení, příklady, modelové situace) získat s použitím nově nabytých znalostí v praxi použitelné dovednosti (výpočet výše dluhů a výše uspokojení věřitelů v oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení vč. jeho příloh, samostatná práce s insolvenčním rejstříkem, apod.).

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/jak-pripravit-navrh-na-oddluzeni-od-zacatku-az-do-konce.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  GradaNeziskovky.czlogo-WKCSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web