Sitemap
    Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn

Provoz úspěšné neziskové organizace se neobejde bez kvalitních smluv, a proto se úspěšný manažer neobejde bez alespoň základní znalosti práva. Kurz vás seznámí s jednotlivými typy smluv a jejich náležitostmi a také vás upozorní na nejčastější chyby při uzavírání smluv. Bude podán podrobný výklad o darovacích a sponzorských smlouvách, jejich specifikách a rizicích. Dále vás seznámíme s typologií neziskových organizací a zdůrazníme základní rozdíly mezi nimi. Budou také popsány vztahy mezi neziskovou organizací a jejími orgány a odpovědnost členů těchto orgánů za výkon jejich funkcí.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1014.

Nezisková organizace EDA, z. ú., vypisuje výběrové řízení na místo: Poradce/poradkyně rané péče při terénní práci v rodinách dětí raného věku s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením Výše nabízeného úvazku: 1,0 Termín předpokládaného nástupu: 18. 9. 2017 Profesní životopis s fotografií a motivačním dopisem zasílejte e-mailem na adresu: info@eda.cz do 28. 8. 2017, do předmětu e-mailu uvěďte "VŘ poradce" Kontaktní osoba: Helena Špačková, 724 400 820

Více informací: http://www.eda.cz/cz/o-nas/co-je-u-nas-noveho/#ca4563.

Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu vám pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=1&ACT=kurz_detail&idkurzu=1010.

Na workshopu načerpáte inspirace, jak být úspěšnější v grantových řízeních. Zjistíte, jak se v jednotlivých kritériích může lišit výborně sestavená projektová žádost od těch méně zdařilých. Součástí workshopu je společná diskuse nad konkrétními příklady v žádostech do strukturálních fondů.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1011.

Dozvíte se, jak správně rozlišovat hlavní a vedlejší činnost neziskové organizace a předejít rizikům s tím spojeným, kterých není málo. Bude vyvrácena řada rozšířených mýtů o podnikání neziskovek. Dozvíte se něco o sociálním podnikání a dotkneme se i oblíbené EET.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1015.

Od září pro vás otevíráme kurzy Znakované češtiny! Chcete se naučit novým dovednostem, poznat jeden z jazyků neslyšících a proniknout do jejich specifické kultury? Připravili jsme pro vás akreditované kurzy znakované češtiny v rozsahu 24 vyučovacích hodin! 

Více informací: http://www.csnn.cz/news/nauc-se-znakovat/.

Seminář vybavuje posluchače potřebnými znalostmi k sestavení kvalitního finančního plánu nestátní neziskové organizace. Posluchači se seznámí s problematikou odhadu výnosů a nákladů, příjmů a výdajů a se základy rozpočetnictví zdrojů, včetně volby struktury majetku a možných způsobů jeho financování.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1005.

Zorientovat se v problematice finančního řízení neziskové organizace je poměrně složité. Chtělo by to znát alespoň základy z několika velice rozdílných oblastí, jako je například vedení lidí, účetnictví, plánování a mnoho dalších. Jak na to a základy toho, co je potřeba vědět, se dozvíte na tomto semináři.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1003.

Co všechno můžete vyčíst z rozvahy a výsledovky? K čemu ty výkazy vlastně jsou a co nám říkají? Jak to podvojné účetnictví vlastně funguje a v čem nám může pomoct při rozhodování? Odpovědi na tyto otázky vám dá tento seminář.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1004.

6. ročník pravidelné podzimní akce. TÝDEN KOMUNIKACE OSOB SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM je týden plný různorodých akcí, kterými chce přitáhnout dlouhodobou pozornost veřejnosti ke světu osob se sluchovým postižením. Program bude zveřejněn na začátku září.

Více informací: www.orbipontes.cz.

Kurz Vám pomůže se seznámit se základy pracovního práva. Není naší snahou na takto malé ploše vysvětlit celou složitou problematiku pracovněprávních vztahů, ale spíše upozornit na možná rizika a poradit, jak jim nejlépe předejít. V pracovním právu více než kde jinde platí, že štěstí přeje připraveným!

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1016.

Nevíte si rady, které činnosti jsou zdanitelné a kdy lze využít osvobození? Chcete mít jasno ohledně nároku na odpočet? Potřebujete vysvětlit práci s koeficienty? Chcete vědět, kdy se stanete plátci DPH a jak správně vypočítat obrat? Nejste si jisti uplatňováním DPH ve vztahu k zahraničí? Pokud ano, pak je tento kurz určen právě vám. Kurz je relevantní pro všechny nestátní neziskové organizace.

Více informací: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1006.

Zajímá vás téma diskriminace? Chtěli byste se dozvědět jaké jsou její nejčastější projevy? Jak k diskriminaci přistupovat a aktivně ji řešit? Kurz je zaměřen na téma diskriminace vůči etnicky odlišnému obyvatelstvu - Romům. Vychází z dlouhodobé zkušenosti lektorů, kteří v průběhu své praxe pracují s podněty od jednotlivců, poskytují jim odborné sociální poradenství a realizují situační testingy. V rámci jednotlivých modulů bude účastníkům formou prožitkových aktivit nabídnuta možnost uvědomit si některé aspekty situace diskriminujícího i diskriminovaného a lépe s nimi pracovat. Po absolvování kurzu by účastník měl umět rozlišovat diskriminaci, bude seznámen s příklady z praxe, pozitivními kauzami a také s možnostmi řešení diskriminačního jednání.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/obrana-proti-diskriminaci-romu.

Rádi byste svým klientům nabídli možnost kompletní pomoci s oddlužením? Chtěli byste se naučit zpracovat návrh na povolení oddlužení, vypočítat výši dluhů? Kurz je určen zejména pracovníkům, kteří ve své praxi pracují se zadluženými a předluženými klienty. V rámci kurzu účastníci získají nezbytný přehled o základních pojmech souvisejících s insolvenčním řízení obecně, naučí se rozeznávat, kdy je dlužník v úpadku a jakými způsoby lze úpadek dlužníka řešit. V rámci kurzu je kladen důraz zejména na posuzování vhodnosti oddlužení pro konkrétního dlužníka na zpracovávání návrhu na povolení oddlužení. Kurz je orientován velmi prakticky, tudíž účastníci kurzu budou moci různými metodami (cvičení, příklady, modelové situace) získat s použitím nově nabytých znalostí v praxi použitelné dovednosti (výpočet výše dluhů a výše uspokojení věřitelů v oddlužení, zpracování návrhu na povolení oddlužení vč. jeho příloh, samostatná práce s insolvenčním rejstříkem, apod.).

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/jak-pripravit-navrh-na-oddluzeni-od-zacatku-az-do-konce.

Zajímá vás metoda případových konferencí - nástroj multidisciplinární spolupráce při řešení případů ohroženého dítěte? Chtěli byste proniknout hlouběji do její profesionální organizace a facilitace? Rádi byste realizovali případové konference, které budou smysluplné a užitečné pro klienty i odborníky? Účastníci získají teoretické poznatky o tom, jak zorganizovat a vést případovou konferenci, pojmenují si možná rizika v praxi organizací a facilitací případových konferencí a následně se seznámí s vhodnými opatřeními, která tato rizika mohou eliminovat. Nedílnou součástí kurzu jsou dále praktické nácviky profesionální přípravy organizace a facilitace případové konference, při nichž účastníci získají zpětnou vazbu od zkušených lektorů i ostatních účastníků a rozvinou své silné stránky v těchto dovednostech. Osvojené dovednosti účastníkům mohou přispět k tomu, aby metoda případových konferencí byla využívána profesionálně a neztrácela svůj původní smysl a užitečnost pro klienty i odborníky.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/profesionalni-organizace-a-facilitace-pripadovych-konferenci-aneb-jak-to-udelat.

Chcete se naučit, jak co nejlépe vést svůj tým a rozvíjet jej? Jak poskytovat zpětnou vazbu svému týmu? Zajímá vás, co je GROW model a situační leadership? Kurz Vedení týmu v sociálních službách I. se zaměřuje na rozvoj pracovníků. Je určen sociálním pracovníkům, kteří se nově ocitají na řídící pozici (či se na ni chystají) i již zkušeným vedoucím. Kurz se zaměřuje na leadership tzn. vedení lidí v týmu a jejich rozvoj. Účastníci si vyzkouší poskytování zpětné vazby, situační leadership či rozvoj pracovníků skrze GROW model. Vše uvedené si osvojí prostřednictvím praktických nácviků a dále pomocí práce s výukovým materiálem. Na tento kurz volně navazuje kurz Vedení týmu v sociálních službách II.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/vedeni-tymu-v-socialnich-sluzbach-i.

Zajímá vás, jaké nástroje a aplikace vám usnadní vedení týmu? Jak si stanovovat priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně? Kurz volně navazuje na Vedení týmu v sociálních službách I. a zaměřuje se na to, jak prakticky zabezpečit fungování týmu v sociálních službách, s důrazem na praktické nástroje a aplikace, usnadňují vedení týmu, a využití těchto nástrojů i plánovaná vlastní práce (time management). Účastníci si odnesou znalosti toho, jak umět zacházet s časem - naučí se stanovovat si priority a rozvrhnout vlastní čas efektivně. Získají také znalost základních nástrojů (např. online aplikací), které mohou využít za účelem zvýšení produktivity, zlepšení komunikace v týmu či sledování projektů/povinností. V kurzu si vyzkoušejí práci s těmito nástroji a na modelových situacích zjistí, které aplikace jsou pro ně využitelné. Účastníci budou mít prostor diskutovat potřeby svých týmů a hledat pro ně řešení.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/vedeni-tymu-v-socialnich-sluzbach-ii.

Poskytujete podporu rodinám, jejichž životní situace vyžaduje spolupráci více odborníků? Rádi byste spolupracovali efektivně, s ohledem na potřeby rodiny? Chtěli byste se dozvědět více o koordinované spolupráci odborníků? Účastníci na kurzu prakticky rozvíjejí své dovednosti potřebné pro dojednávání a vyhodnocování spolupráce s rodinou a dalšími zapojenými stranami, a to v kontextu spolupráce s dobrovolnými či méně dobrovolnými klienty. Dále se seznámí se základními specifiky metod case managementu využívanými při práci s rodinou: případovými, interaktivními a rodinnými konferencemi. Jednotlivé tematické bloky vzdělávacího programu jsou vedeny tak, aby účastníci byli aktivně zapojeni a veškeré teoretické informace si měli možnost ověřit prostřednictvím praktických nácviků situací.

Více informací: http://www.akademie-diversitas.cz/vzdelavaci-programy/case-management-v-praci-s-rodinou-aneb-jak-efektivne-spolupracovat.

Partneři

HLAVNÍ PARTNER:  SKUPINA ČEZ       PARTNEŘI:  Grada logo-WK logo-neziskovkycz CSOB_webWTF-webJ&T_logo_web_avpoBlesk-avpo-webPR_klub sirius_avpoalza

OPZ-webgiving-tuesday-avpo-web